Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Przykładowej Instytucji oraz o wynikach naboru.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

STANOWISKO SPECJALISTA DS. KADR

 

W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do II etapu naboru została zakwalifikowana następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1. Ewelina Muraszew Kuropatnik

Rozmowa kwalifikacyjna z ww. kandydatkami odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2023r. o godz. 10.00 w Zespole Oświaty Gminnej w Strzelinie.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. kadr

 

Dyrektor Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr

 

Nazwa i adres jednostki: Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11A, 57-100 Strzelin

 

Określenie stanowiska: specjalista ds. kadr

 

Wymiar etatu : ¼ etatu       

Liczba stanowisk : 1

 

1.Wymagania niezbędne:

1.       wykształcenie wyższe lub średnie – preferowana administracja lub kierunek ekonomiczny;

2.       doświadczenie zawodowe w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku.

3.       Dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, ustawa o Systemie Informacji Oświatowej, ZFŚS.

4.       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.       obywatelstwo polskie;

6.       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

7.       znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego.

8.       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

2.Wymagania dodatkowe:

1.       umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym znajomość programów WORD I EXCEL;

2.       samodzielność przy wykonywaniu zadań;

3.       umiejętność dobrej organizacji pracy;

4.       sumienność i dokładność;

5.       komunikatywność, dyspozycyjność, terminowość, odpowiedzialność, zaangażowanie.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku specjalista ds. kadr:

1.       kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych i teczek osobowych pracowników szkoły,

2.       przygotowanie  od strony formalno – prawnej dokumentów dot. zatrudnienia pracowników, 

3.       wydawanie świadectw pracy,

4.       prowadzenie spraw związanych z ewidencją czasu pracy,

5.       prowadzenie ewidencji urlopów pracowników szkoły,

6.       prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innych dowodów nieobecności w pracy,

7.       sporządzenie wniosków w związku z przejściem pracownika na emeryturę,

8.       przygotowanie dokumentów niezbędnych do naliczania wynagrodzeń pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9.       prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,

10.   ochrona danych osobowych pracowników,

11.   kierowanie i kontrolowanie terminowości wykonywania badan lekarskich,

12.   prowadzenie wymaganych prawem rejestrów i ksiąg,

13.   obsługa programu VULCAN KADRY,

4.Wymagane dokumenty:

1.       list motywacyjny;

2.       życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;

3.       kwestionariusz osobowy;

4.       kserokopie świadectw pracy, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy;

5.       kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły);

6.       aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy albo oświadczenie, że stan zdrowia umożliwia zajmowanie stanowiska;

7.       oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8.       pisemne oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

9.       Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych (Dz. Urz.U.E.L nr 119, str. 1) na formularzu stanowiącym załącznik do

niniejszego ogłoszenia, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem

10.   oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

5.Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.       praca  przy komputerze do 4 godzin dziennie;

2.       praca w pozycji siedzącej;

3.       zatrudnienie w wymiarze ¼ etatu.

6.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w miesiącu kwietniu 2023. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

7.Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można przesyłać pocztą na adres: Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie, 57-100 Strzelin, ul. Ząbkowicka 11a lub składać osobiście w sekretariacie Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie, w zamkniętej kopercie od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 do 15:30, piątek od 7:00 do 13:00. Oferty przesyłane pocztą albo składane osobiście w Zespole Oświaty Gminnej muszą zawierać na kopercie dopisek: ”OFERTA - specjalista ds. kadr ”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin składania dokumentów upływa 22 sierpnia 2023 r.

 

Niespełnienie któregokolwiek z wymagań formalnych spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny wstępnej. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni odrębnie(telefonicznie lub pisemnie). Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.zog.edu.pl.

 

Dyrektor Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie

 

Agata Bartulica

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista ds. kadr

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani:

L.p. Nazwisko i imię
1. Elżbieta Kliś

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Elżbieta Kliś wykazała się dobrą znajomością zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze, przypisanych do wyżej wymienionego stanowiska pracy, co pozwoli na prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań.

 

Dyrektor Zespołu Oświaty Gminnej

Agata Bartulica

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

STANOWISKO SPECJALISTA DS. KADR

 

W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do II etapu naboru została zakwalifikowana następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1. Elżbieta Kliś Kuropatnik

Rozmowa kwalifikacyjna z ww. kandydatkami odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023r. o godzinie 10.00 w Zespole Oświaty Gminnej w Strzelinie.

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr

Nazwa i adres jednostki: Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11A, 57-100 Strzelin

Określenie stanowiska: specjalista ds. kadr

Wymiar etatu: 1/4 etatu Liczba stanowisk: 1

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe lub średnie – preferowana administracja lub kierunek ekonomiczny;
  2. doświadczenie zawodowe w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;
  3. dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, ustawa o Systemie Informacji Oświatowej, ZFŚS;
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. obywatelstwo polskie;
  6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  7. znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego;
  8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym znajomość programów WORD I EXCEL;
  2. samodzielność przy wykonywaniu zadań;
  3. umiejętność dobrej organizacji pracy;
  4. sumienność i dokładność;
  5. komunikatywność, dyspozycyjność, terminowość, odpowiedzialność, zaangażowanie.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku specjalista ds. kadr:
  1. kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych i teczek osobowych pracowników szkoły;
  2. przygotowanie od strony formalno – prawnej dokumentów dot. zatrudnienia pracowników;
  3. wydawanie świadectw pracy;
  4. prowadzenie spraw związanych z ewidencją czasu pracy;
  5. prowadzenie ewidencji urlopów pracowników szkoły;
  6. prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innych dowodów nieobecności w pracy;
  7. sporządzenie wniosków w związku z przejściem pracownika na emeryturę;
  8. przygotowanie dokumentów niezbędnych do naliczania wynagrodzeń pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  9. prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli;
  10. ochrona danych osobowych pracowników
  11. kierowanie i kontrolowanie terminowości wykonywania badan lekarskich;
  12. prowadzenie wymaganych prawem rejestrów i ksiąg;
  13. obsługa programu VULCAN KADRY.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;
  3. kwestionariusz osobowy;
  4. kserokopie świadectw pracy, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy;
  5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie(dyplom, świadectwo ukończenia szkoły);
  6. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy albo oświadczenie, że stan zdrowia umożliwia zajmowanie stanowiska;
  7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. pisemne oświadczenie kandydata:
   • o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
   • że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie     w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  9. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz.U.E.L nr 119, str. 1) na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem;
  10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. praca  przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  2. praca w pozycji siedzącej;
  3. zatrudnienie w wymiarze 1/etatu.
 6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: 
  • Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w miesiącu maju 2021r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Dokumenty można przesyłać pocztą na adres: Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie, 57-100 Strzelin, ul. Ząbkowicka 11a lub składać osobiście w sekretariacie Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie, w zamkniętej kopercie od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 do 15:30, piątek od 7:00 do 13:00. Oferty przesyłane pocztą albo składane osobiście w Zespole Oświaty Gminnej muszą zawierać na kopercie dopisek: ”OFERTA - specjalista ds. kadr" . O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin składania dokumentów upływa 23 stycznia 2023 r.

 

Niespełnienie któregokolwiek z wymagań formalnych spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny wstępnej. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni odrębnie(telefonicznie lub pisemnie). Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.zog.edu.pl.

Dyrektor Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie

Agata Bartu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista ds. kadr

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko zostały wybrane Panie:

L.p. Nazwisko i imię
1. Tetiuk Irena
2. Rychlica Wioletta
3. Porada Marlena
4. Zbrońska Anna

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Panie wykazały się dobrą znajomością zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze, przypisanych do wyżej wymienionego stanowiska pracy, co pozwoli na prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań.

 

Dyrektor Zespołu Oświaty Gminnej

Agata Bartulica